اعضای انجمن

اعضای انجمن

دوره اول

1- مرتضی جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره

2- مسعود رحمتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3- روح الله هاشمی بنی به سمت خزانه دار  و دبیر

4- مجتبی حسن زاده به سمت بازرس اصل

دوره دوم

1- عباس کیخسرو کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره

2- مرتضی مهران زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3- اصغر گلشن آرا به سمت خزانه دار

4- محسن شیرخانی به سمت بازرس

5- روح الله هاشمی بنی به سمت دبیر

دوره سوم

1- احسان سازی به سمت رئیس هیئت مدیره

2- اصغر گلشن آرا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3- اصغر کیخسرو کیانی به سمت خزانه دار

4- مجتبی حسن زاده به سمت بازرس

5- روح الله هاشمی بنی به سمت دبیر

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...